Kódex správania

spoločne.eu je nestranícka komunitná platforma Európskeho parlamentu, nezávislá od akejkoľvek politickej strany a ideológie. Cieľom platformy spoločne.eu je podporovať demokratickú angažovanosť v Európskej únii. Európsky parlament ako inštitúcia nepodporuje žiadnu konkrétnu politickú stranu ani poslancov Európskeho parlamentu.

V tomto kódexe správania sa vymedzujú zásady, ktorými sa platforma spoločne.eu riadi. Účasť na činnostiach platformy je dobrovoľná a nemala by sa používať na presadzovanie obchodných ani súkromných záujmov.

Používatelia platformy spoločne.eu sú vymedzení v podmienkami používania platformy. Všetci registrovaní používatelia a organizácie musia dodržiavať tento kódex správania. Na prispievajúcich používateľov a organizácie sa vzťahujú osobitné podmienky.

Zaregistrovaním sa na platforme spoločne.eu sa registrovaní používatelia a organizácie zaväzujú, že nebudú vyjadrovať názory, šíriť obsah alebo organizovať podujatia, ktoré:

 • sú v rozpore s hodnotami EÚ, ku ktorým patrí ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) ;

 • sú v rozpore s právami, slobodami a zásadami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie;

 • diskriminujú a/alebo sú urážlivé na základe výzoru, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, pohlavia, kultúry alebo miesta narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako sa uvádza v článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ;

 • propagujú konkrétnu politickú stranu alebo kandidáta,

 • podnecujú násilie voči iným osobám a/alebo ich obťažovanie,

 • sú pornografické alebo obsahujú odkazy na pornografický materiál alebo webové sídla,

 • podporujú alebo uľahčujú nezákonné činnosti,

 • sú nezákonné, nenávistné, úmyselne nepravdivé alebo zavádzajúce.

Aktívnejším zapájaním sa do platformy spoločne.eu všetci prispievajúci používatelia a organizácie súhlasia s:

 • prispievaním konštruktívnymi a konkrétnymi návrhmi pre platformu spoločne.eu, ktoré rešpektujú názory ostatných občanov a organizácií,

 • propagovaním podujatí, ktoré sú inkluzívne a dostupné,

 • presadzovaním rozmanitosti v diskusiách aktívnou podporou účasti občanov zo všetkých oblastí života bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, sociálno-ekonomické zázemie, náboženské vyznanie alebo úroveň vzdelania,

 • rešpektovaním slobody prejavu tým, že dajú priestor konkurenčným názorom a návrhom – pokiaľ nie sú nenávistné alebo nezákonné,

 • podporou cezhraničnej účasti občanov a používaním rôznych jazykov EÚ vždy, keď je to možné a relevantné,

 • zaručením úplnej transparentnosti pri podávaní správ o diskusiách a udalostiach,

 • zabezpečením toho, aby boli všetky informácie o témach na diskusiu poskytované účastníkom (napr. formou digitálnych, tlačených alebo audiovizuálnych materiálov) presné, spoľahlivé, prístupné a obsahovali vysledovateľné odkazy,

 • zabezpečením súladu s pravidlami ochrany údajov EÚ a zásadami ochrany súkromia platformy,

 • zabezpečením súladu s podmienkami používania, najmä s ustanoveniami o právach duševného vlastníctva,

 • používaním loga Európskeho parlamentu v súlade s podmienkami používania v snahe presadiť svoju účasť na platforme spoločne.eu.

Európsky parlament si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť z platformy obsah, o ktorom sa preukáže, že je v rozpore s týmto kódexom správania. Vyhradzuje si takisto právo zamedziť alebo zrušiť prístup k platforme registrovaným používateľom alebo organizáciám, u ktorých sa preukáže, že porušujú zásady tohto kódexu správania alebo podmienky používania.