Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod

Od 11. decembra 2018 sa spracovanie osobných údajov inštitúciami EÚ riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 z 23. októbra 2018[1]. Toto nariadenie sa riadi rovnakými zásadami a pravidlami, aké sú stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov[2].

Nasledujúce informácie vychádzajú z článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Prečo spracúvame vaše údaje?

spoločne.eu je online platforma pre spoluprácu, ktorej cieľom je podnecovať občanov a organizácie k účasti na demokratickom procese.

Platforma je vo vlastníctve Európskej únie, ktorú zastupuje Európsky parlament, a bola vyvinutá s cieľom posilniť postavenie občanov a organizácií, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní lepšej budúcnosti v EÚ. Umožňuje občanom a organizáciám komunikovať s komunitou platformy spoločne.eu a vzájomne si vymieňať informácie o podujatiach, aktivitách a skúsenostiach prostredníctvom multimediálneho obsahu, ako sú zvukové klipy, videá, obrázky a texty. Používatelia sa tu takisto môžu podeliť o príbehy a osobné svedectvá, zaznamenávať aktivity a podujatia, navrhovať a organizovať podujatia pre ostatných členov komunity a prispievať propagačnými materiálmi na podporu komunikácie Parlamentu.

Zber a ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné na správu platformy spoločne.eu a týchto funkcií: 

 • uľahčenie postupu registrácie a prístupu k platforme spoločne.eu;

 • poskytovanie relevantných informácií o podujatiach účastníkom a uľahčovanie účasti na činnostiach organizovaných Parlamentom a komunitou;

 • komunikácia, ako sú e-maily, bulletiny a pozvánky (to zahŕňa správu zoznamov e-mailových kontaktov), čo môže byť spojené s profilovaním na účely zasielania informácií zodpovedajúcich vašim záujmom, rozhodnutie o odoslaní informácií je automaticky prepojené s preferenciami nastavenými používateľom; platí to pre všetkých registrovaných používateľov;

 • predkladanie, zdieľanie a moderovanie príspevkov registrovaných používateľov;

 • prístup k fóram;

 • účasť na súťažiach organizovaných Parlamentom;

 • štatistické a analytické účely;

 • bezpečné fungovanie a údržba platformy spoločne.eu;

 • propagácia činností Parlamentu.

S cieľom posúdiť výkonnosť a činnosti organizované Parlamentom sa môžu uskutočniť anonymizované prieskumy. V týchto prieskumoch sa zhromažďujú len súhrnné a anonymizované údaje.

Čo tvorí právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Na účely komunikácie a zapojenia sa použije článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725, v ktorom sa stanovuje, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

V prípade online súťaží sa uplatňuje článok 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1725, v ktorom sa uvádza, že spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracovanie údajov okrem toho vychádza z rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 17. júna 2019[3], ako sa uvádza v zápisnici z riadnej schôdze Predsedníctva zo 17. júna 2019, na ktorej poslanci Európskeho parlamentu zdôraznili, že je dôležité zachovať zriadenú sieť súkromných a verejných partnerov aj po voľbách, a vyjadrili názor, že komunikácia o Európskom parlamente adresovaná občanom musí byť neustálym záväzkom, a nie izolovaným úsilím, ktoré sa uskutočňuje raz za päť rokov pred voľbami.

Vaše osobné údaje sa na účely bezpečnosti spracúvajú v súlade s podmienkami uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Činnosti, ktoré súvisia s inštitucionálnou informačnou a komunikačnou činnosťou Európskeho parlamentu, sa vykonávajú vo verejnom záujme a na základe strategického vykonávacieho rámca generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.

Parlament bude spracúvať vaše údaje tak, ako si to vyžadujú spomínané činnosti, a len vtedy, ak ste jednoznačne súhlasili s ich spracovaním. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelov, na ktoré boli získané.

Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov? (prevádzkovateľ)

Parlament koná ako prevádzkovateľ údajov a za spracovanie vašich údajov spoločne zodpovedajú riaditeľstvo pre styčné kancelárie a riaditeľstvo pre kampane (generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu), ktoré zastupuje riaditeľ pre styčné kancelárie a riaditeľ pre kampane.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na adrese dataprotection@together.eu.

Aké osobné údaje spracúvame?

Zber informácií závisí od typu používateľa.

Neregistrovaní používatelia

V prípade bežného návštevníka sa z bezpečnostných dôvodov môže spracúvať iba jeho IP adresa. Tieto informácie sa uchovávajú 10 dní.

Registrovaní a prispievajúci používatelia

Požadované údaje

Na vytvorenie účtu na platforme sa vyžadujú tieto informácie:

 • meno a priezvisko;

 • región a krajina pobytu;

 • kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa);

 • preferovaný jazyk.

Parlament sleduje na štatistické a informačné účely aj mieru otvárania e-mailov a ďalšie parametre (t. j. mieru preklikov a mieru okamžitých odchodov).

Nepovinné údaje:

 • kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, adresa atď.);

 • profilová fotografia;

 • odkazy na sociálne médiá, napr. účet na Facebooku alebo Twitteri;

 • preferencie budúcej komunikácie vrátane preferencií týkajúcich sa odberu a oblastí záujmu, o ktorých chcete dostávať ďalšie informácie;

 • počet používateľov, ktorých získali iní používatelia prostredníctvom platformy, na štatistické a informačné účely;

 • vaša podobizeň (fotografie a videá) zachytená počas podujatí.

Za určitých okolností budú môcť občania dobrovoľne zverejniť určité informácie vydaním svedectva, predložením audiovizuálneho materiálu či informovaním o podujatiach. V týchto prípadoch sa získa dodatočný súhlas. Tento súhlas bude platný len pre jedno konkrétne svedectvo alebo audiovizuálny materiál, ktorý bude zverejnený na webovom sídle. Zástupca registrovanej organizácie môže tiež poskytnúť informácie o organizácii, pokiaľ ide o informovanie verejnosti a prípadné organizované kampane. Takýto obsah navrhnutý používateľmi najprv potvrdí tím, ktorý skontroluje, či je v súlade s podmienkami a kódexom správania webového sídla.

Ak sa prostredníctvom tejto platformy organizujú online súťaže na sociálnych médiách alebo iných kanáloch, môžu byť potrebné ďalšie kroky, ktoré si vyžadujú spracovanie dodatočných osobných údajov (informácie o pase a/alebo bankovom účte). Dotknutá osoba bude o konkrétnych podmienkach jasne informovaná.

Registrovaná organizácia

Zástupca registrovanej organizácie môže byť popri údajoch, ktoré poskytol ako registrovaný používateľ, požiadaný o poskytnutie týchto dodatočných informácií:

 • v prípade používateľov, ktorí sa prihlásia ako zástupcovia organizácie, pracovná pozícia a oblasť práce v rámci organizácie.

Správcovia

 • pracovná e-mailová adresa

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom Európskeho parlamentu a dodávateľom zodpovedným za spracovanie údajov podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahujú z právnych predpisov vyplývajúce povinnosti, resp. ďalšie dohody o zachovaní dôvernosti. 

Poverení zamestnanci útvarov Parlamentu zapojení do projektu platformy spoločne.eu majú prístup k osobným údajom zozbieraným prostredníctvom osobitnej platformy administratívneho rozhrania na účely prevádzky projektu, ako aj následných opatrení, ktoré môžu byť potrebné v rámci ďalšieho spracovania (napr. žiadosť dotknutej osoby). Je však dôležité poznamenať, že údaje sú prístupné len na základe zásady „need-to-know“, konkrétne: 

 • IT tím Parlamentu má prístup k údajom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie primeranej technickej a logistickej podpory (napr. asistenčné služby, správa prístupových práv, údržba platformy);

 • správcovia budú mať prístup ku všetkým osobným údajom poskytnutým počas registrácie.

Parlament neposkytuje žiadne údaje tretím stranám okrem týchto príjemcov. Neposkytuje osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu.

Vaše údaje možno poskytnúť príslušným orgánom (Európskemu dvoru audítorov, Súdnemu dvoru Európskej únie, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom) len v prípade, že si to vyžaduje zákon, alebo v prípade auditu či súdneho konania.

Táto platforma môže obsahovať odkazy na iné webové sídla. Keďže Parlament nemá nad týmito sídlami žiadnu kontrolu, odporúčame, aby ste si overili ich podmienky ochrany osobných údajov.

Ako dlho sa vaše osobné údaje uchovávajú?

Obdobie uchovávania bude závisieť od údajov a profilu dotknutej osoby.

Neregistrovaní používatelia

V prípade návštevníkov, ktorí nemajú účet a webové sídlo si len prehliadajú, sa na bezpečnostné účely zbierajú ich IP adresy. Po 10 dňoch sa logy obsahujúce tieto údaje vymažú.

Registrovaní používatelia, prispievatelia a organizácie

Keďže je nevyhnutné, aby Parlament dlhodobo udržiaval nepretržitú komunikáciu s občanmi, nebol stanovený konečný dátum pre údaje zozbierané v rámci týchto profilov.

V záujme posilnenia kontroly nad vašimi údajmi boli zavedené tieto opatrenia:

 • po každých európskych voľbách budeme pravidelne pripomínať všetkým členom komunity (t. j. všetkým dotknutým osobám), že majú možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas a požiadať o odstránenie ich údajov;

 • v každej e-mailovej komunikácii nájdete vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, v ktorom sa vysvetľuje, ako môžete odstrániť svoje údaje zo systému a/alebo odhlásiť sa z našej e-mailovej komunikácie;

 • ak sa v rámci registrácie účet do 15 dní riadne nepotvrdí, všetky údaje zozbierané na tento účet sa vymažú.

Správcovia

Informácie sa uchovávajú dovtedy, kým používateľ potrebuje mať prístup k administratívnemu rozhraniu.

Podujatia

Fotografie a videozáznamy vyhotovené so súhlasom dotknutej osoby počas podujatí sa uchovávajú počas obdobia jedného roka.

Súťaže

Ak sa v súvislosti s konkrétnou súťažou zozbierajú akékoľvek dodatočné údaje, dotknutá osoba bude informovaná o období ich uchovávania.

Budú sa vaše osobné údaje poskytovať krajinám alebo organizáciám mimo EÚ?

Parlament neposkytne vaše osobné údaje krajine ani organizácii mimo EÚ.

Parlament sa zaväzuje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame celý rad bezpečnostných technológií a postupov, ktorými chránime vaše osobné údaje pred ich neoprávneným sprístupnením, použitím alebo zverejnením. Platforma spoločne.eu je umiestnená v cloudovej službe podporovanej spoločnosťou Amazon Web Services (AWS). Parlament uzavrel zmluvu s AWS v rámci medziinštitucionálnej užšej súťaže, pričom táto zmluva obsahuje rôzne doložky o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Podľa týchto zmluvných ustanovení sa cloudové služby majú poskytovať výlučne v EÚ. Služby ponúkané dodávateľom, ktoré si môžu vyžadovať prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, sa nevyžadujú a nepoužívajú sa na účely platformy spoločne.eu.

Okrem toho a napriek tomu, že servery používané na ukladanie sa nachádzajú v EÚ, šifrovanie údajov uložených na cloudových serveroch je zaručené tým, že zdieľanie údajov riadi samotný Parlament.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 až 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva. Pokiaľ ide o túto operáciu spracovania údajov, môžete uplatniť tieto práva: 

 • právo na prístup k svojim osobným údajom,

 • právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné,

 • právo vymazať svoje osobné údaje,

 • prípadne právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov,

 • právo na prenosnosť údajov,

 • právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade so zákonom podľa článku 5 ods. 1 písm. a);

 • ak ste poskytli súhlas s touto operáciou spracovania, právo kedykoľvek tento súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi, a to bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania údajov na základe vášho pôvodného súhlasu.

Dotknuté osoby, ktoré chcú uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžu poslať e-mail na adresu dataprotection@together.eu alebo podať žiadosť prostredníctvom svojho osobného účtu na webovom sídle. Žiadosť bude zaslaná na adresu dataprotection@together.eu a bude spracovaná prostredníctvom tiketovacieho systému, ktorý je súčasťou softvérového riešenia. Tieto žiadosti bude vybavovať ústredný tím, ktorý bude sledovať všetky súvisiace činnosti.

Na koho by ste sa mali obrátiť v prípade otázok alebo sťažnosti?

Vaším prvým kontaktným bodom je adresa dataprotection@together.eu.

Ak máte otázky alebo chcete podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu Parlamentu pre ochranu údajov (Data-Protection@europarl.europa.eu).

Zodpovedná osoba Parlamentu pre ochranu údajov zabezpečuje interné uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2018/1725. Adresa zodpovednej osoby pre ochranu údajov:

Data Protection Officer
European Parliament
2, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koná ako nezávislý dozorný orgán a zabezpečuje, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ rešpektovali pri spracúvaní osobných údajov občanov ich právo na súkromie.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

[3] Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu zo 17. júna 2019 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.