Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“)

1. Opis služby

spoločne.eu je kolaboratívna online platforma (ďalej len „služba“), ktorej cieľom je povzbudiť občanov a organizácie k účasti na demokratickom procese.

Platforma je vo vlastníctve Európskej únie, ktorú zastupuje Európsky parlament, a bola vyvinutá s cieľom posilniť postavenie občanov a organizácií, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní jasnejšej budúcnosti v EÚ. Umožňuje občanom a organizáciám komunikovať s komunitou spoločne.eu a vzájomne si vymieňať informácie o podujatiach, aktivitách a skúsenostiach prostredníctvom multimediálneho obsahu, ako sú zvukové klipy, videá, obrázky a texty (ďalej len „obsah“). Používatelia sa tu takisto môžu podeliť o príbehy a osobné svedectvá, zaznamenávať aktivity a podujatia, navrhovať a organizovať podujatia pre zvyšok komunity a prispievať propagačnými materiálmi na podporu komunikácie s Parlamentom.

2. Kto môže túto službu používať

Službu môže používať každý s pobytom v EÚ alebo mimo nej, vo veku 13 a viac rokov. Mladiství (osoby mladšie ako 18 rokov) musia mať na používanie služby súhlas rodiča alebo poručníka alebo opatrovníka. Rodičia alebo poručníci alebo opatrovníci mladistvých sú viazaní týmito podmienkami a zodpovedajú za využívanie služby ich dieťaťom.

Osoby využívajúce službu v mene organizácie potvrdzujú, že majú zákonné oprávnenie konať v mene tejto organizácie a že táto organizácia súhlasí s týmito podmienkami. Organizácie sú povinné informovať Parlament o akýchkoľvek zmenách v organizácii a/alebo v prípade, keď ich zástupca z organizácie odíde.

3. Kategórie používateľov a rozsah funkcií služby

Platforma spoločne.eu zahŕňa rôzne kategórie používateľov (súhrnne nazývaných „používatelia“), pričom každá z nich má prístup k rôznym funkciám.

3.1. Neregistrovaní používatelia

„Neregistrovaní používatelia“ sú používatelia, ktorí si nevytvorili prihlasovací účet na platforme spoločne.eu. Majú prístup k informáciám, podujatiam, sťahovaniu materiálov, školiacim materiálom a svedectvám uvedeným na platforme spoločne.eu a môžu si ich prezerať. Jednotlivé podujatia si môžu uložiť do kalendára a zdieľať ich na sociálnych sieťach. V časti platformy na sťahovanie materiálov si registrovaní používatelia môžu stiahnuť a upraviť vizuálne materiály o kampaniach Parlamentu. Môžu si takisto stiahnuť materiály ostatných používateľov, ktoré sa týkajú kampaní.

3.2. Registrovaní používatelia

„Registrovaní používatelia“ sú používatelia, ktorí si vytvorili prihlasovací účet na platforme spoločne.eu. Majú prístup k tým istým funkciám ako neregistrovaní používatelia. Okrem toho však môžu upravovať svoje osobné údaje, registrovať sa na podujatia, absolvovať výcvikové kurzy a prijímať poštu.

3.3. Prispievajúci používatelia

„Prispievajúci používatelia“ sú registrovaní používatelia, ktorí môžu prispieť obsahom na platformu spoločne.eu vo forme podujatí a svedectiev. Môžu využívať rovnaké funkcie ako registrovaní používatelia. Navyše môžu nahrávať materiály ku kampaniam, ktoré si môžu následne stiahnuť iní používatelia. Takýto obsah podlieha pred uverejnením na platformu spoločne.eu kontrole Parlamentom.

3.4. Registrované organizácie

„Registrované organizácie“ sú organizácie, ktoré majú prihlasovací účet na platforme spoločne.eu, ktorý vytvoril zástupca organizácie. Po registrácii na platforme spoločne.eu budú dostávať oznámenia od Parlamentu (informačné letáky, pozvánky na semináre, prieskumy atď.). Ide o prvý krok, ktorý musí každá organizácia podstúpiť, aby sa stala prispievajúcou organizáciou.

3.5. Prispievajúce organizácie

„Prispievajúce organizácie“ sú registrované organizácie, ktorých zástupcovia môžu poskytovať obsah na uverejnenie na platforme spoločne.eu. Zástupcovia prispievajúcich organizácií môžu využívať rovnaké funkcie ako prispievajúci používatelia. Okrem toho môžu predložiť krátky text vrátane názvu a loga organizácie, ktorý sa použije ako verejný profil organizácie. Môžu pridať odkaz na svoje webové sídlo a účty sociálnych médií. Do verejného profilu môžu takisto pridať informácie o svojej kampani. Takýto obsah podlieha pred uverejnením na platformu spoločne.eu kontrole Parlamentom.

Prispievajúce organizácie sa okrem toho môžu zapojiť do fóra určeného výlučne prispievajúcim organizáciám.

4. Uplatniteľné podmienky

Prístupom k službe a jej používaním sa všetci používatelia zaväzujú, že budú dodržiavať tieto podmienky a nasledujúce zásady a upozornenia:

 1.   právne upozornenie uvedené na webových sídlach Parlamentu, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak;

 2.   zásady ochrany súkromia, ktoré poskytujú informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe spracúvania osobných údajov na platforme spoločne.eu;

 3.   kódex správania, ktorým sa vymedzujú zásady upravujúce používanie platformy spoločne.eu.

Na prispievajúcich používateľov a prispievajúce organizácie sa vzťahujú osobitné podmienky (pozri časť 7).

Parlament môže tieto podmienky alebo uvedené zásady upraviť spôsobom, aby zohľadňovali zmeny vo funkciách služby alebo z právnych a bezpečnostných dôvodov. Parlament bude informovať používateľov o všetkých podstatných zmenách týchto podmienok alebo akýchkoľvek z uvedených zásad.

5. Pozastavenie a ukončenie

Parlament si vyhradzuje právo ukončiť prístup k službe všetkým používateľom, ktorí porušia tieto podmienky alebo akékoľvek z uvedených zásad, ktoré sa na nich vzťahujú.

Parlament si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť prístup k účtom registrovaných používateľov, prispievajúcich používateľov, registrovaných organizácií alebo prispievajúcich organizácií na platforme spoločne.eu, ak sa domnieva, že na to existujú dôvody, a to bez toho, aby preňho z toho vyplynula akákoľvek zodpovednosť voči týmto používateľom, a najmä v prípade opakovaného porušovania akéhokoľvek z ustanovení podmienok používania a zásad.

Parlament vopred oficiálne oznámi registrovaným používateľom, prispievajúcim používateľom, registrovaným organizáciám alebo prispievajúcim organizáciám svoj zámer pozastaviť alebo ukončiť prístup k účtom spoločne.eu, ktoré vlastnia, pričom uvedie príslušné dôvody a vyzve ich, aby predložili pripomienky alebo prijali nápravné opatrenia do 15 kalendárnych dní od prijatia tohto oznámenia.

Ak sa Parlament po preskúmaní predložených pripomienok alebo nápravných opatrení prijatých registrovanými používateľmi, prispievajúcimi používateľmi, registrovanými organizáciami alebo prispievajúcimi organizáciami rozhodne zastaviť postup pozastavenia alebo ukončenia, oficiálne to oznámi registrovaným používateľom, prispievajúcim používateľom, registrovaným organizáciám alebo prispievajúcim organizáciám.

Ak nie sú predložené žiadne pripomienky alebo ak sa Parlament napriek pripomienkam, ktoré predložili registrovaní používatelia, prispievajúci používatelia, registrované organizácie alebo prispievajúce organizácie alebo prijatým nápravným opatreniam rozhodne pokračovať v postupe pozastavenia alebo ukončenia, oficiálne to oznámi registrovaným používateľom, prispievajúcim používateľom, registrovaným organizáciám alebo prispievajúcim organizáciám do 15 kalendárnych dní od prijatia odpovede partnera, pričom uvedie dôvody pozastavenia alebo ukončenia, dátum, kedy to nadobudne účinnosť a v prípade pozastavenia jeho trvanie.

Registrovaní používatelia, prispievajúci používatelia, registrované organizácie a prispievajúce organizácie sú oprávnení kedykoľvek zrušiť svoje používateľské účty a ukončiť používanie služby. Ukončenie používania služby však neoslobodzuje používateľov od žiadnej zodpovednosti vyplývajúcej z predchádzajúceho používania služby a porušenia týchto podmienok.

6. Všeobecné podmienky používania pre všetkých používateľov

6.1. Používanie služby

Podľa týchto podmienok sa používateľom udeľuje nevýhradná, celosvetová, neprenosná, nesublicencovateľná a odňateľná licencia na používanie softvéru poskytovaného ako súčasť tejto služby. Táto licencia umožňuje všetkým používateľom používať službu iba v súlade s týmito podmienkami.

Obsah uverejnený na platforme spoločne.eu možno používať v súlade s týmito podmienkami (pozri časť 6.6).

6.2. Používanie loga Európskeho parlamentu

Logo Parlamentu možno používať iba v súlade s podmienkami používania loga Európskeho parlamentu, najmä s cieľom podporiť účasť používateľov na platforme spoločne.eu.

6.3. Obmedzenie používania

Žiadna z týchto podmienok nedáva používateľom služby právo:

 • nárokovať si vlastníctvo akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v rámci služby alebo obsahu, ktorý sa v rámci nej uverejňuje,

 • reprodukovať, distribuovať, predávať, licencovať alebo upravovať akúkoľvek časť služby alebo obsahu okrem prípadov, keď to umožňujú podmienky alebo platné právne predpisy,

 • obchádzať alebo deaktivovať bezpečnostné prvky služby, podvodne sa zapájať alebo inak narúšať fungovanie služby,

 • získavať prístup k službe automatizovanými prostriedkami, ako sú boty a pod.,

 • zhromažďovať alebo používať osobné údaje iných používateľov služby, pokiaľ to dotknuté osoby nepovolia,

 • používať službu na distribúciu nevyžiadanej pošty,

 • používať službu na distribúciu obchodného alebo politického obsahu,

 • používať službu na predaj akéhokoľvek druhu tovaru alebo služieb.

6.4. Porušenie práv duševného vlastníctva

Parlament rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán a očakáva, že používatelia budú pri interakcii v rámci komunity spoločne.eu postupovať rovnako. Parlament si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán, a pozastaviť/zrušiť účty používateľov platformy spoločne.eu, ktorí opakovane porušujú autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva.

Každý nositeľ práv, ktorý sa v dobrej viere domnieva, že obsah uverejnený na platforme spoločne.eu porušuje jeho autorské práva alebo práva na ochranné známky, môže zaslať oznámenie správcom služby na e-mailovú adresu copyright@together.eu.

6.5. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Parlament nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vyplynúť z používania služby. Parlament prijíma všetky možné opatrenia na minimalizáciu porúch spôsobených technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na platforme spoločne.eu môžu byť vytvorené alebo štruktúrované do súborov alebo formátov, ktoré môžu obsahovať chyby. V tomto prípade Parlament nemôže zaručiť, že služba nebude prerušená alebo inak ovplyvnená problémami. Parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za chybný prenos údajov, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku rôznych internetových sietí alebo nekompatibility s webovým prehliadačom používateľa.

Parlament nemôže zaručiť, že informácie z externých zdrojov a obsah poskytovaný používateľmi a uverejňovaný na platforme spoločne.eu sú spoľahlivé alebo aktuálne. Informácie o platforme spoločne.eu a aktivitách môžu odkazovať na externé stránky alebo aplikácie, nad ktorými Parlament nemá žiadnu kontrolu a za ktoré nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť.

V prípade, že sa používatelia platformy spoločne.eu rozhodnú nasledovať odkaz na akékoľvek externé webové sídlo, ktoré nepatrí pod doménu europa.eu, opustia oficiálnu doménu Parlamentu a podliehajú tak zásadám súborov cookie, zásadám ochrany súkromia a právnym predpisom daného externého webového sídla.

Súlad s príslušnými požiadavkami na ochranu údajov a prístupnosť externých webových sídel prepojených na webové sídlo platformy spoločne.eu nepodlieha kontrole Parlamentu a je výslovnou zodpovednosťou externého webového sídla.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti Parlamentu vyplývajúcej z článku 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

6.6. Používanie obsahu

V záujme zrozumiteľnosti sa pod pojmom obsah rozumie text, údaje (iné ako osobné údaje) a multimediálne prvky, ako sú texty, kresby, grafika, ikony, obrázky, fotografie, zvukové a obrazové materiály, ktoré sú sprístupnené na platforme spoločne.eu Parlamentom, prispievajúcimi používateľmi alebo prispievajúcimi organizáciami.

6.6.1.  Obsah poskytovaný Parlamentom

Obsah poskytovaný Parlamentom je výhradným vlastníctvom EÚ. Používatelia sa zaväzujú rešpektovať práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní EÚ, bez toho, aby boli dotknuté práva a výnimky stanovené platnými právnymi predpismi.

Opätovné použitie (reprodukcia alebo použitie) textových údajov a multimediálnych prvkov, ktoré sú vlastníctvom EÚ (označené znením „© Európska únia, [rok(y)] – Zdroj: Európsky parlament“ alebo „© Európska únia, [rok(y)] – EP“) alebo tretích strán (© Externý zdroj, [rok(y)] a na ktoré EÚ vlastní práva na používanie, je možné na osobné použitie alebo na ďalšie nekomerčné alebo komerčné šírenie za predpokladu, že sa reprodukuje celý prvok a uvedie sa zdroj. Opätovné použitie určitých údajov však môže v niektorých prípadoch podliehať rôznym podmienkam; v tomto prípade je príslušný prvok doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa súvisiacich osobitných podmienok.

Akákoľvek čiastočná reprodukcia údajov alebo multimediálnych prvkov z tejto platformy musí takisto obsahovať odkaz na URL adresu celého prvku alebo webovej stránky, z ktorej pochádza.

Používatelia sa zaväzujú, že neodstránia ani nezmenia odkazy označujúce autora alebo zdroj a nebudú sa snažiť obísť technické opatrenia na ochranu dokumentov a multimediálnych prvkov, ako sú obmedzenia tlače alebo sťahovania a viditeľné či neviditeľné označenia. Každé porušenie uvedených podmienok môže viesť k občianskym a trestným žalobám.

Preklady textov alebo dokumentov do iných než úradných jazykov zobrazených v rámci platformy spoločne.eu sa povoľujú pod podmienkou, že sa zdroj riadne uvedie na dostatočne viditeľnom mieste spolu s príslušným vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti, a to v príslušnom jazyku:

„Preložené z pôvodnej [uveďte jazyk] verzie uverejnenej Európskou úniou na platforme spoločne.eu [uveďte URL]: © Európska únia, [rok(y)] – Zdroj: Európsky parlament“; alebo „© Európska únia, [rok (y)] EP“, [meno držiteľa práva duševného vlastníctva prekladu] preberá plnú zodpovednosť za preklad do [uveďte cieľový jazyk]“.

6.6.2.  Obsah poskytovaný prispievajúcimi používateľmi a prispievajúcimi organizáciami

Používatelia môžu používať obsah uverejnený na platforme spoločne.eu, ktorý poskytli prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie, iba v súlade s funkciami a spôsobmi použitia uvedenými v týchto podmienkach. Takéto opätovné použitie sa povoľuje len na účely komunikácie a zapájania sa pri dosahovaní cieľov platformy spoločne.eu za predpokladu, že sa uvedie zdroj obsahu (t. j. spoločne.eu) a náležité informácie o príslušnom vlastníkovi obsahu.

Používatelia nesmú opätovne používať obsah prispievajúcich používateľov a prispievajúcich organizácií uverejnený na platforme spoločne.eu na komerčné účely alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý sa výslovne neuvádza v týchto podmienkach (pozri aj časť 7.6).

7. Osobitné podmienky používania pre prispievajúcich používateľov a prispievajúce organizácie

7.1. Uverejnenie obsahu prispievajúcimi používateľmi

Prispievajúci používatelia môžu uverejniť obsah na platforme spoločne.eu iba vtedy, ak sa na tejto platforme zaregistrujú a vytvoria si používateľský účet uvedením svojho krstného mena, priezviska a e-mailovej adresy v súlade s týmito podmienkami a zásadami zásady ochrany súkromia

7.2. Uverejnenie obsahu prispievajúcimi organizáciami

Prispievajúce organizácie môžu uverejniť obsah iba vtedy, ak sa ich zástupcovia zaregistrovali na platforme spoločne.eu a vytvorili si používateľský účet uvedením svojho krstného mena, priezviska, e-mailovej adresy, názvu organizácie a svojej funkcie v súlade s týmito podmienkami a zásadami ochrany súkromia.

Verejný profil a vybraté kampane prispievajúcich organizácií musia byť navrhnuté v úradnom jazyku EÚ.

7.3. Vlastníctvo obsahu

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie si ponechávajú všetky práva duševného vlastníctva k obsahu, ktorý uverejňujú, a nesú za ne zodpovednosť.

7.4. Kontrola obsahu a kódex správania

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie musia zaručiť, že budú dodržiavať kódex správania a nebudú prostredníctvom služby distribuovať žiadny obsah, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami a/alebo kódexom správania.

Obsah uverejnený prispievajúcimi používateľmi a prispievajúcimi organizáciami na platforme spoločne.eu bude preskúmaný Parlamentom. Parlament si vyhradzuje právo vymazať alebo odmietnuť uverejnenie akéhokoľvek obsahu, ktorý nie je v súlade s týmito podmienkami alebo kódex správania, bez toho, aby z jeho strany vznikala akákoľvek zodpovednosť voči prispievateľovi.

Kontrola obsahu Parlamentom neobmedzuje zodpovednosť prispievajúcich používateľov a prispievajúcich organizácií, ktoré zostávajú plne zodpovedné za svoj obsah a zodpovedajú za akékoľvek škody alebo inú zodpovednosť vyplývajúcu z nezákonného používania služby vrátane porušovania práv duševného vlastníctva tretích strán.

7.5. Licencia pre EÚ

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie uverejnením obsahu na platforme alebo prostredníctvom platformy spoločne.eu udeľujú EÚ zastupovanej Parlamentom celosvetovú, nevýhradnú, prenosnú, bezplatnú, nekomerčnú a sublicencovateľnú licenciu na používanie tohto obsahu vrátane práva reprodukovať, distribuovať, upravovať a prekladať tento obsah, vytvárať odvodené diela, zobrazovať ho a informovať o ňom verejnosť v akýchkoľvek médiách na účely prevádzky, propagácie alebo zlepšovania platformy spoločne.eu alebo propagácie činností Parlamentu za predpokladu, že sa uvedie zdroj a informácie o vlastníkovi obsahu.

Obsah sa môže šíriť na webových sídlach Parlamentu, sociálnych médiách, informačných podujatiach a podujatiach na zvyšovanie zapájania sa a prostredníctvom všetkých jeho ďalších komunikačných kanálov.

Licencia sa udeľuje na celé obdobie ochrany autorských práv a prípadných súvisiacich práv. Ak bude obsah odstránený, licencia sa bude považovať za zrušenú pre budúce použitia, nie však pre použitia povolené pred jeho odstránením.

7.6. Licencia pre používateľov

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie takisto udeľujú používateľom platformy spoločne.eu celosvetovú, nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú, nekomerčnú a nesublicencovateľnú licenciu na prístup alebo používanie ich obsahu prostredníctvom služby vrátane práv reprodukovať, upravovať a prekladať tento obsah, vytvárať odvodené diela, distribuovať ho, zobrazovať ho a informovať o ňom verejnosť v akýchkoľvek médiách, ako to umožňujú funkcie služby, a to len na účely komunikácie a zapájania sa pri dosahovaní cieľov platformy spoločne.eu a za predpokladu, že sa uvedie zdroj obsahu (t. j spoločne.eu) a náležité informácie o príslušnom vlastníkovi obsahu.

Licencia sa udeľuje na celé obdobie ochrany autorských práv a prípadných súvisiacich práv. Ak bude obsah odstránený, licencia sa bude považovať za zrušenú pre budúce použitia, nie však pre použitia povolené pred jeho odstránením.

7.7. Záruky

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie týmto zaručujú, že:

 • sú autormi a/alebo držiteľmi práv nahratého obsahu a/alebo získali všetky potrebné licencie a súhlas tretích strán, ktoré majú práva v súvislosti s takýmto obsahom,

 • sú oprávnení udeľovať Parlamentu a iným používateľom licenciu na používanie obsahu v súlade s týmito podmienkami,

 • žiadna tretia strana nemá práva v súvislosti s nahratým obsahom, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom obmedziť práva Parlamentu alebo iných používateľov vyplývajúce z týchto podmienok,

 • uverejnený obsah neporušuje žiadne právne predpisy ani práva tretích strán, ako sú autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky, patenty, práva na zobrazenie vyobrazených osôb a práva na súkromie.

7.8. Zodpovednosť

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie v plnej miere zodpovedajú za svoj obsah a výslovne sa od nich vyžaduje, aby neuvádzali hanlivé vyjadrenia a aby neporušovali autorské práva, ochranné známky, právne predpisy o ochrane údajov a súkromia ani žiadne iné zákonné práva ani neschvaľovali ich porušovanie.

Parlament v takýchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť a prispievajúci používateľ alebo príslušná prispievajúca organizácia preberá zodpovednosť za akékoľvek škody alebo iné záväzky, ktoré vzniknú.

Prispievajúci používatelia a prispievajúce organizácie nesú zodpovednosť za každú ujmu alebo škodu, ktorá vznikne Parlamentu alebo tretím stranám v dôsledku ich protiprávneho konania počas používania služby.

Prispievatelia sa zaväzujú brániť a odškodniť Parlament a zbaviť ho zodpovednosti za akékoľvek nároky, súdne spory alebo konania vyplývajúce z porušenia týchto podmienok vrátane porušenia autorských práv tretích strán a iných práv duševného vlastníctva.

7.9. Osobné údaje týkajúce sa príspevkov

Osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, kým prevádzkovateľ považuje uverejnenie súvisiaceho príspevku na platforme spoločne.eu za relevantné, pričom je tento obsah sprístupnený všetkým občanom, ktorí túto platformu používajú. Prispievatelia môžu takisto požiadať o vymazanie svojich príspevkov.

Na platforme ani na inom webovom sídle sa nebudú uvádzať žiadne konkrétne osobné údaje, okrem:

 • krstného mena prispievateľa (alebo úplného mena, ak si prispievateľ želá byť citovaný),

 • fotografie prispievateľa,

 • fotografie, ktorá môže zobrazovať identifikovateľnú osobu,

 • ďalších súvisiacich podrobných informácií, ktoré môže prispievateľ poskytnúť v konkrétnom obsahu.

Informácie o osobných údajoch súvisiacich s používateľským účtom na platforme spoločne.eu možno nájsť na stránke venovanej zásady ochrany súkromia .